Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Privacy Statement

De gemeente Lelystad verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Lelystad verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Regels

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels zijn samengevat in het privacybeleid en –reglement. Dit beleid en reglement is voor alle ambtenaren beschikbaar en is ook voor u als burger in te zien op de gemeentelijke website. Daarnaast ligt  een exemplaar ter inzage bij de Infobalie in het stadhuis. De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van dit reglement.

Reglementen

Gebruik persoonsgegevens  

De gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente Lelystad gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de gemeente, gebruikt de gemeente in veel gevallen ook uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, of medische gegevens. 

Plichten en verantwoordelijkheden  

De gemeente Lelystad is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Lelystad alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De gemeente Lelystad heeft passende beveiligingsmaatregelen -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente Lelystad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden  

De gemeente Lelystad verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Privacy in domein jeugd, werk en zorg  

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal taken erbij gekregen op het gebied van jeugd, werk en ondersteuning. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door medewerkers van Sociale wijkteams en JEL (Jeugd Lelystad), alsmede de werkcoaches van het Werkbedrijf Lelystad. In deze teams werken verschillende professionals intensief met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie met elkaar kunnen delen, waaronder persoonsgegevens en informatie over uw gezins- en persoonlijke situatie. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de privacy van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende en begeleidende instanties ook schriftelijke afspraken gemaakt en volgen zij een privacyreglement.

Als u vragen heeft over privacy in het domein jeugd, werk of zorg dan kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.

Cookies  

De gemeente Lelystad hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij een bezoek aan de website en het Digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De ten behoeve van informatieverzoeken of gestelde vragen per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de (aan)vraag of reactie.

De website van de gemeente Lelystad gebruikt Google-analytics cookies, die algemene gegevens van bezoekers bij houden om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van de website en in het Digitaal Loket. Hiermee kan de gemeente Lelystad de website en haar online dienstverlening verder optimaliseren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Ook delen wij deze gegevens niet met andere partijen.

Het Digitaal Loket maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van het Digitaal Loket. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van het Digitaal Loket.

Wij maken tevens gebruik van beproefde beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens

Uw rechten  

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal (fg@lelystad.nl) of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Gebruikt u bij voorkeur de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt om uw verzoek compleet te laten zijn.

Meer informatie  

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact  

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente Lelystad.

Toepasselijk recht  

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring  

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Lelystad te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Lelystad gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in een e-mail afkomstig van de gemeente Lelystad is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Gemeente Lelystad staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...