Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aansprakelijkstelling

De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden op grond van de wet of op grond van contractuele verplichtingen. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als bewezen kan worden dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, dan wel op een onrechtmatige wijze nalatig is geweest. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke moet zijn gebleven.

Via verzekering

Indien u verzekerd bent adviseren wij u de schade ook aan uw verzekeringsmaatschappij te melden. In de meeste gevallen zullen zij dan de gemeente aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Aan welke situaties kunt u denken?

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die een derde is toegebracht vanwege bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan wegen. Er moet dan wel sprake zijn van een gevaarlijke situatie op de betreffende locatie. Ook kan hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld ongelukken en/of beschadigingen veroorzaakt door medewerkers en/of bedrijven die in opdracht van de gemeente handelen. In alle gevallen dient wel altijd door u het bewijs te worden geleverd van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Welke resultaten zijn er mogelijk?

De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw aansprakelijkstelling. Dit kan leiden tot een drietal resultaten:

 1. als de gemeente uw aansprakelijkheid erkent, volgt er een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de geclaimde schade;
 2. als de vergoeding het bedrag van € 2.500,00 te boven gaat, of indien er sprake is van letselschade kan de gemeente uw aansprakelijkstelling door sturen naar haar verzekeringsmaatschappij. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De verzekeringsmaatschappij zal uw aansprakelijkstelling dan afhandelen. In deze situatie kunt u voor vragen terecht bij de verzekeringsmaatschappij;
 3. als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, ontvangt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.

Indien de gemeente uw aansprakelijkstelling heeft afgewezen of u bent het niet eens met de hoogte van de vastgestelde vergoeding, kunt u zich wenden tot de kantonrechter of rechtbank, afhankelijk van de hoogte van uw claim. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de website van Rechtspraak

Waarmee dient u uw aansprakelijkstelling te onderbouwen?

U moet kunnen aantonen dat er schade is, maar meestal ook dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. Dit kunt u doen middels bewijsstukken, zoals:

 1. een verklaring van het voorval, denk hierbij aan:
  i) een proces-verbaal van de politie,
  ii) getuigenverklaringen,
  iii) etc.
 2. een bewijs van de schade, denk hierbij aan:
  i) rapport van een (schade)expert (bijvoorbeeld een expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf,
  ii) foto’s,etc.
  Indien u letselschade heeft is een medische verklaring van belang;
 3. een bewijs van de kosten, denk hierbij aan:
  i) nota’s,
  ii) offertes,
  iii) etc.

Termijn van afhandeling

Na ontvangst van uw brief ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierbij zit eventueel een formulier gevoegd waarop vermeld staat welke gegevens nog ontbreken en wordt u een termijn gegeven deze stukken alsnog te verstrekken. Wij streven ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken te berichten over de afdoening van de aansprakelijkstelling, of in welke status de afhandeling zicht bevindt

Voorwaarden

U kunt de gemeente alleen schriftelijk aansprakelijk te stellen. U kunt uw aansprakelijkstelling richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 91, 8200 AB Lelystad.

In uw aansprakelijkstelling dient u de volgende gegevens op te nemen:

 1. uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 2. uw giro- of bankrekeningnummer,
 3. of u verzekerd bent voor de geleden schade en zo ja bij welke maatschappij,
 4. of u de schade heeft gemeld bij uw verzekeringsmaatschappij, en indien niet wat de reden is waarom u dit niet heeft gedaan,
 5. de datum en eventueel tijdstip van de schade,
 6. de schadelocatie,
 7. een beschrijving van de schade,
 8. de toedracht van de schade,
 9. waarom u de gemeente aansprakelijk stelt (waaruit blijkt naar uw mening dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld),
 10. het bedrag van de schade.

Toepasselijke wetgeving

Burgerlijk Wetboek, met name de artikelen 6:162 en 6:174 BW.

Contactgegevens

De afdeling Advies en Beheer, team Juridische Zaken en Veiligheid is belast met de afhandeling van aansprakelijkstellingen. Deze afdeling is middels het algemene telefoonnummer 14 0320 bereikbaar.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...