Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

De Wet BIBOB

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

Wat is het doel van de wet BIBOB?

De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten mogelijk maken. Dit is nodig omdat criminelen of criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van hun activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een vergunning, een subsidie, het gunnen van een aanbesteding of het aangaan van een overeenkomst.

Waar bestaan de bevoegdheden van bestuursorganen uit in de Wet BIBOB?

De Wet BIBOB stelt bestuursorganen, de gemeente in dit geval, in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

  1. het benutten van voordelen uit strafbare feiten; 
  2. het plegen van strafbare feiten;
  3. of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde of gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Dit geldt ook voor het gunnen van een overheidsopdracht (aanbesteding) en het aangaan van een vastgoedtransactie waarbij de gemeente betrokken is.

Extra vragenformulieren

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen wij meer informatie van u verlangen op het moment dat de Wet BIBOB van toepassing is op uw situatie. De gemeente heeft in de beleidslijn Bibob vastgesteld op welke wijze de wet Bibob in de gemeente wordt toegepast.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, wordt bekeken of wij zelf voldoende informatie hebben verzameld om te kunnen beoordelen of er sprake is van een situatie zoals hiervoor omschreven. Wanneer uit ons eigen onderzoek blijkt dat er toch nog onduidelijkheden zijn over uw integriteit of uw zakelijke relaties, kunnen wij een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Als wij besluiten om advies in te winnen bij het Bureau BIBOB, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politiële en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc.), waarna een gemotiveerd advies aan ons zal worden uitgebracht.

Als wij op basis van het BIBOB-advies van plan zijn uw vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, de aanbesteding niet te gunnen of de overeenkomst niet aan te gaan,  zijn wij verplicht u hier vooraf over te informeren en u te vragen om uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er door ons een BIBOB-advies wordt gevraagd, zal de afhandelingstermijn van uw verzoek worden opgeschort. Bureau BIBOB moet ons binnen acht weken een advies geven. Het onderzoek van het Bureau kan eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn kan daarom maximaal met twaalf weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort, indien Bureau BIBOB extra informatie van ons of van u verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Als blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan hebben wij de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte. Bovendien hebben wij de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde of gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Als u weigert dit formulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit aangemerkt worden als ernstig gevaar. Op grond hiervan kunnen wij besluiten de vergunning of subsidie te weigeren, de aanbesteding niet te gunnen of de overeenkomst niet aan te gaan.

Verdere informatie

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet BIBOB en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen. Verder kunt u de beleidslijn Bibob van gemeente Lelystad raadplegen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...